Algemene voorwaarden - Danshuis De Ingang
Ga naar de inhoud

CLUBVOORWAARDEN

DANSHUIS DE INGANG VOORWAARDEN

Inschrijvingsbeleid

Huisregels

Privacyverklaring

Inschrijvingsbeleid

1.1. Je cursus dient betaald te zijn voor aanvang van de cursus: Alleen wie voor aanvang van de cursus ingeschreven is én betaald heeft, kan deelnemen. Zo kunnen we je tijdig verzekeren en kunnen we oordelen of er voldoende inschrijvingen zijn voor de cursus.

1.2. Tarieven:

 • standaardtarief: is de basisprijs voor een cursus of workshop.
 • reductietarief: kinderen en jongeren tot 24 jaar genieten een reductietarief voor een cursus of workshop.
 • kansentarief Uitpas: Ben je inwoner van Gent, Merelbeke of Destelbergen en heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je met je UiTPAS 80% korting op de inschrijvingsprijs. Deze korting wordt niet toegekend voor activiteiten in het kader van evenementen en is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

1.3. Kortingen:

Zijn toepasbaar op lessenreeksen (niet op workshops, minireeksen, danskampen):

 • dancetrack-korting: volg meerdere lessen per week tijdens eenzelfde dansseizoen, evolueer sneller als danser en geniet korting
  Doublestar: 10% korting op de 2de les
  Mediumstar : 20% korting op de 3de les
  Maxistar : 30% korting op de 4de les
  Superstar: 40% korting
  Allstar: 50% op de 5de les en alle volgende

1.4. Tussenkomst van de mutualiteit:

De meeste mutualiteiten komen tussen in het lidgeld dat betaald wordt in sport- en dansverenigingen. Je kan dit attest downloaden in je ledenbeheer zone.

 1. 5. Verzekering:

In het inschrijvingsgeld voor de danslessen is een verplichte bijdrage gecalculeerd voor een ongevallen- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is enkel geldig gedurende de lesactiviteiten onder leiding van een lesgever van De Ingang. Je bent niet verzekerd tijdens activiteiten op eigen initiatief. Bij laattijdige inschrijvingen of betalingen ben je niet verzekerd.

1.6. Verloop van de lessenreeksen en niveau:

Er zijn verschillende lessenreeksen per schooljaar. Voor sommige dansvormen zijn meerdere niveaus voorzien. Als beginnende danser stap je in bij “beginners”. In samenspraak met de leerkracht kan je na één of meerdere lessenreeksen overgaan naar een volgend niveau. Je dient er rekening mee te houden dat dit volgend niveau meestal op een ander uur, soms ook op een andere dag plaatsvindt. De cursussen worden bij elke lessenreeks opnieuw opengesteld voor iedereen, al hebben cursisten voorrang.
Heb je al elders danslessen gevolgd? Kies uit ons aanbod de les die volgens jou overeenkomst met je niveau. Mocht na een eerste les blijken dat de gekozen les toch niet het juiste niveau is dan kan je nog veranderen naar een ander niveau zolang er plaats is in die cursus.

1.7. Wat als de lessen geannuleerd worden?

Danshuis De Ingang behoudt zichzelf ten allen tijde het recht om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de cursusbegeleider door ziekte of overmacht niet beschikbaar is. Indien een les afgelast wordt door belet van de lesgever, zal er in de eerste plaats gezocht worden naar vervanging. Indien geen vervanging gevonden kan worden, zal de gemiste les op een later tijdstip ingehaald worden, bijvoorbeeld in de schoolvakanties. Indien ook dit om praktische redenen niet mogelijk is, zal het cursusgeld van de gemiste les recupereerbaar zijn onder de vorm van een tegoed of wordt het geld teruggestort. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn op de inhaalles is het inschrijvingsgeld niet recupereerbaar. Er is verder geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

1.8. Wat als ik een les of workshop wil annuleren?

Tot 10 dagen voor de start van een lessenreeks of workshop kan een inschrijving kosteloos geannuleerd worden. Vanaf de 10de dag is het inschrijvingsgeld in geen geval recupereerbaar.
Enkel wie door langdurige ziekte of blessure geveld wordt en hierdoor de workshop of meer dan 3 lessen van de lessenreeks niet kan volgen, krijgt een gedeeltelijke terugbetaling onder de vorm van een tegoed. Telkens moet een medisch bewijs worden voorgelegd. Voor een lessenreeks doet de cursist melding van zijn afwezigheid binnen de 3 weken volgend op zijn afwezigheid. Voor een workshop ten laatste de eerste werkdag na de workshop. Latere meldingen worden niet meer behandeld. Ook danspartners van cursisten die annuleren voor een partnerdans komen in aanmerking. Het tegoed heeft een waarde van 75% van het cursusgeld dat betaald werd voor de gemiste lessen. De bon is 1 jaar geldig.
Opgelet: cursisten die het UitPAS kansentarief betaalden, komen niet in aanmerking voor een tegoed.

1.9. Wat als ik een weekend weekend met overnachting wil annuleren?

Meer dan 90 dagen voor de start: 100% van de cursusprijs terugbetaald.
Tussen 90 en 60 dagen voor de start: 75% van de cursusprijs terugbetaald.
Tussen 60 en 30 dagen voor de start: 50% terugbetaald.
Minder dan 30 dagen voor de start: geen terugbetaling.

 1. Overmachtclausule (COVID-19):

Er is sprake van overmacht als DDI (Danshuis De Ingang) in de onmogelijkheid is om zijn engagement naar de cursisten na te leven omwille van een onvermijdbare reden waar DDI zelf geen schuld aan heeft, zoals bv natuurrampen, terrorisme, epidemie, brand,….(niet-limitatieve lijst). In dat geval wordt de volgende procedure toegepast. De cursisten krijgen zo snel mogelijk gecommuniceerd hoe de (tijdelijke) opschorting van de gewone activiteiten zal aangepakt en gecompenseerd worden. DDI kiest naargelang de situatie welk alternatief het zijn cursisten aanbiedt. De cursisten kunnen niet zelf kiezen welk alternatief zij verkiezen. DDI zal steeds in eer en geweten zoeken naar de beste oplossing voor zowel de docenten, de cursisten als de organisatie.

DDI volgt steeds de haar door de overheden opgelegde regels en maatregelen.

 1. Aanwezigheidslijsten:

Aan de hand van aanwezigheidslijsten kan het personeel de aanwezigheid en betaling van de deelnemers controleren. Wie niet is ingeschreven kan niet deelnemen. Gedurende het verdere verloop van de cursus zullen op onregelmatige momenten de inschrijvingen gecontroleerd worden.

 1. HUISREGELS

Goede afspraken maken goede vrienden. Bij de start van een nieuw dansseizoen is het nuttig om onze huisregels nog eens na te lezen.

2.1. Respecteer het SCHOENENBELEID. het is absoluut verboden om de zalen te betreden met je gewone dagelijkse schoenen of met dansschoenen waarmee je door weer en wind naar De Ingang kwam. Kijk eens in je kast en reserveer een paar gemakkelijke schoenen speciaal voor de dansles. Zonder propere dansschoenen kom je de zaal niet binnen! Je wisselt van schoenen op de daartoe voorziene plaatsen. Vergeet je je schoenen, dan mag/kan je op blote voeten dansen. Kijk bij onze f.a.q. welke schoenen je best draagt.

2.2. Kom op tijd, zo kan iedereen ongestoord en gelijktijdig beginnen.

2.3. Er geldt een algemeen rookverbod in onze lokalen.

2.4. Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk (net zoals uw dansstijl). Iemand anders kan dus niet deelnemen aan de lessen in jouw plaats.

2.5. Drank in PET-flessen of brik karton is niet toegelaten. Gebruik een hervulbare drinkbus. Heb je dorst naar andere drankjes, dan biedt onze bar een waaier van drankjes en hapjes. Wat je in de bar aankoopt mag je niet meenemen in de studio’s.

2.6. Help mee het rest- en pmd afval goed te selecteren in onze afvalbakjes.

2.7. Laat het toilet proper achter a.u.b. Maak hiervoor zo veel mogelijk gebruik van de beschikbare vuilemmertjes. Papier of ander afval op de grond laten slingeren is niet zo leuk voor andere gebruikers.

2.8. Het gebruik van kauwgum tijdens de lessen is niet toegelaten. Gebruikte kauwgom horen in de afvalemmers.

2.9. Laat de danslokalen zo proper en ordelijk mogelijk achter.

2.10. Danshuis De Ingang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte kleding en/of andere eigendommen. Waardevolle spullen laat men niet achter in de kleedkamer, maar neemt men best mee naar de danszaal. Gevonden voorwerpen mag u afgeven aan de bar.

 1. Het is verboden zich schuldig te maken aan geweld, racisme en discriminatie.

OVERTREDING VAN DE HUISREGELS

Bij overtreding van de vermelde huisregels kan het personeel u uit de dansschool verwijderen. Bij het constateren van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het personeel van De Ingang. Deze beslissingen zijn bindend.

 1. PRIVACYBELEID

3.1. Onze identiteit: Danshuis De Ingang vzw, Hurstweg 8, 9000 Gent. Contactpersoon: Elza Bogaerts, elza@de-ingang.be

3.2. Danshuis De Ingang verzamelt volgende persoonsgevens: geslacht, naam, voornaam, adres, huisnummer, bus, postcode, gemeente, geboortedatum, tel. nr, gsm, e-mail adres, geboortedatum, rekeningnummer.

3.2. Danshuis De Ingang gebruikt de verzamelde gegevens voor volgende doeleinden:

 1. om praktische informatie te communiceren met de cursisten ivm de gevolgde danslessen.
 2. voor de verzekering ‘Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid’.

3.3. Toelichting legaliteit gegevensverzameling: voor Danshuis De Ingang zijn het verstrekken van de persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst af te sluiten, om de cursist te kunnen verzekeren tegen ‘’Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid’, om praktische informatie te kunnen bezorgen ivm de danslessen zoals bijvoorbeeld wijzigingen en annulaties. De inschrijving van de cursist is persoonlijk, daartoe moet Danshuis De Ingang de identiteit van de cursist kunnen controleren.

3.4. Danshuis De Ingang geeft persoonsgegevens door aan:

 • Danspunt vzw voor de verzekering ‘’Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid’
 • Sportdienst Stad Gent, Zuiderlaan 13, 9000 Gent voor de jaarlijkse aanvraag van haar verlenging als erkende sportclub
 • Ledenbeheer, Veldstraat 26, 8680 Koekelaere als beheerder van haar databestand of CRM systeem.
 • GSM’nrs, alleen de nummers, verder geen gegevens, kunnen worden geïmporteerd in smstool.be voor het overbrengen van last minute berichten aan cursisten.
 • Danshuis De Ingang maakt gebruik van Google Analytics, One Drive for business

3.5. Hoelang bewaren we gegevens? Danshuis De Ingang bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn en ten laatste tot de persoon vraagt de gegevens te verwijderen.

3.6. Hoe verkrijgen we gegevens? Danshuis De Ingang verkrijgt de gegevens van de cursist bij inschrijving. Of wel via het invulformulier door de cursist zelf ingevuld op haar website. Of op het secretariaat door de cursist gedicteerd aan haar administratieve medewerker. De gegevens van -16 jarigen worden op dezelfde manier bekomen via de ouders of voogd.

3.7. Rechten ivm persoonsgegevens van cursist of betrokkene:

 • inzage in zijn/haar gegevens op het kantoor van Danshuis De Ingang
 • het corrigeren, aanvullen van zijn/haar gegevens
 • recht op vergetelheid zolang het verwijderen van gegevens niet leidt tot de onmogelijkheid van administratief noodzakelijke handelingen
 • bezwaar uiten over het bewaren van de persoonsgegevens
 • klachten kunnen door betrokkene worden neergelegd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • voor het uitoefenen van zijn/haar rechten kan de betrokkene terecht op het kantoor van Danshuis De Ingang, Hurstweg 8, 9000 Gent
 • Danshuis De Ingang beveiligt de gegevens van de betrokkene door gebruik te maken van de beveiligingssoftware ‘Bitdefender Gravity Zone Business Security’. De gegevens worden opgeslagen in onze beveiligd databestand Ledenbeheer dat beheerd wordt door Ledenbeheer. Er worden geen persoonsgegevens bewaard op draagbare media zoals bijv. laptop of usb sticks. Papieren documenten met persoonsgegevens worden zorgvuldig na gebruik versnippert.

© 2024 Danshuis De Ingang