De Ingang - Organisatienota

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

1. Organisatie

Naam: Danshuis De Inang vzw
Adres: Hurstweg 8, 9000 Gent
Tel. nr: 09 220 82 96
E-mail: info@de-ingang.be

Sociale doelstelling: De vereniging heeft tot doel initiatieven te nemen voor alle leeftijdsgroepen ter bevordering van de individuele ontplooiing door middel van dans en beweging in het bijzonder en alle andere kunstvormen die zich daartoe lenen. In het algemeen mogen alle activiteiten die het gestelde maatschappelijk doel kunnen bevorderen en verwezenlijken worden uitgevoerd.

Juridisch statuut: Vereniging zonder Winstoogmerk (vzw)

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'.
Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.

Naam: Bogaerts Elza Functie: Bestuurder Tel. nr: 09 220 82 96

2. Verzekeringen

Verplichte verzekering Waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Maatschappij: Ethias
Polisnummer: 45.120.556

Vrije verzekeringen Waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten.
Maatschappij: Ethias
Polisnummer: 45.120.556

Waarborgen: Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico's
Maatschappij
Polisnummer

3. Vergoedingen

De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekeninghoudend met de wettelijk vastgestelde maxima).

4. Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwiliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

6. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, . . . , . . .

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, . . . , . .